Cơ cấu tổ chức
 
          I. Lãnh đạo Sở Tài chính gồm Giám đốc và 03 Phó giám đốc
 

         1. Giám đốc: Nguyễn Đức Thành

         2. Phó giám đốc: Nguyễn Văn Phong

         3. Phó giám đốc: Đỗ Thế Hưởng

         4. Phó giám đốc:Trương Mạnh Thắng

 
 
          II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính
 

          1) Văn phòng Sở;

          2) Thanh tra Sở;

          3) Phòng Quản lý ngân sách;

          4) Phòng Tài chính đầu tư;

          5) Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp;

          6) Phòng Tài chính doanh nghiệp;

          7) Phòng Quản lý giá và công sản.

  

image banner
 Chung nhan Tin Nhiem Mang