image

STT

TRÍCH YẾU

NĂM

NGÀY CẬP NHẬT

SỐ HIỆU

ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN

( TẢI VỀ)

1

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

2023

10/6/2023

21/CT-TTg

21/CT-TTg.pdf

2

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026

2023

17/07/2023

51/2023/TT-BTC

51/2023/TT-BTC.pdf

51/2023/TT-BTC.docx

3

Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026

2023

08/6/2023

11/CT-UBND

11/CT-UBND.pdf

4

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026

2023

15/6/2023

2089/STC-QLNS

2089/STC-QLNS.pdf

2089/STC-QLNS.doc

5

Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 23/11/2023 về phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cân đối cho các huyện, thành phố năm 2024

2023

23/11/2023

190/TTr-UBND

Tờ trình190/TTr-UBND.pdf

Tờ trình190/TTr-UBND.doc

6

Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 23/11/2023 Đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

2023

23/11/2023

191/TTr-UBND

Tờ trình191/TTr-UBND.pdf

Tờ trình191/TTr-UBND.doc

7

Báo cáo số 555/BC-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh Sơn La Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026

2023

23/11/2023

555/BC-UBND

Báo cáo 555/BC-UBND.pdf

Báo cáo555/BC-UBND.doc

8

Báo cáo số 557/BC-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh Sơn La đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

2023

23/11/2023

557/BC-UBND

Báo cáo 557/BC-UBND.pdf

Báo cáo 557/BC-UBND.doc

 

image

STT

TRÍCH YẾU

NĂM

NGÀY CẬP NHẬT

SỐ HIỆU

ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN

( TẢI VỀ)

1

Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

2023

10/11/2023

104/2023/QH15

104/2023/QH15.pdf

2

Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024

2023

17/07/2023

105/2023/QH15

105/2023/QH15.pdf

3

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

2023

10/12/2023

1600/QĐ-TTg

1600/QĐ-TTg.pdf

4

Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

2023

10/12/2023

1602/QĐ-TTg

1602/QĐ-TTg.pdf

5

Nghị quyết số 259/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024

2023

07/12/2023

259/NQ-HĐND

259/NQ-HĐND.pdf

259/NQ-HĐND.doc

6

Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách huyện, thành phố năm 2024

2023

23/11/2023

260/NQ-HĐND

260/NQ-HĐND.pdf

260/NQ-HĐND.doc

7

Quyết định 2688/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy chế điều hành ngân sách địa phương

2023

11/12/2023

2688/QĐ-UBND

2688/QĐ-UBND.pdf

2688/QĐ-UBND.doc

8

Quyết định 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

2023

11/12/2023

2689/QĐ-UBND

2689/QĐ-UBND.pdf

2689/QĐ-UBND.doc

 

image banner