Tổng hợp đối thoại về Thủ tục hành chính của Sở Tài chính Năm 2020

    1. Kế hoạch số 16/KH-STC ngày 16/3/2020 Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính (xem tại đây)

     2. Thông báo số 40/TB-STC ngày 10/5/2020 Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với cá nhân, tổ chức (xem tại đây).

     3. Thông báo số 157/TB-STC ngày 01/10/2020 Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với cá nhân, tổ chức (Xem tại đây).

     4. Báo cáo số 289/BC-STC ngày 19/6/2020 về việc tổ chức Hội ngh đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công chức, viên  chức, người lao động, nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp 6 tháng năm 2020 của Sở Tài chính (Xem tại đây).

    5. Báo cáo số 570/BC-STC ngày 10/12/2020 về việc tổ chức Hội ngh đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công chức, viên  chức, người lao động, nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp năm 2020 của Sở Tài chính (Xem tại đây).