DỰ TOÁN NSĐP TRÌNH HĐND TỈNH NĂM 2023

NĂM 2023

Công khai số liệu Dự toán Ngân sách trình Hội đồng nhân dân

1. Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 20/11/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cân đối cho các huyện, thành phố năm 2023 (xem tại đây)

2. Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 20/11/2022 Đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 (xem tại đây)


DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI

Ngày công khai 20/11/2022

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu
File PDF số liệu
kèm theo

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2023

2023

33/CK-NSNN

202/TTr-UBND
203/TTr-UBND

20/11/2021

File excel số liệu

2

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2023

2023

34/CK-NSNN

202/TTr-UBND
203/TTr-UBND

20/11/2021

File excel số liệu

3

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023

2023


35/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2022

File excel số liệu

4

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấphuyện theo cơ cấu chi năm 2022

2023

36/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2022

File excel số liệu

5

Dựtoán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022

2023

37/CK-NSNN

202/TTr-UBND
203/TTr-UBND

22/11/2022

File excel số liệu

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2023

2023

38/CK-NSNN

202/TTr-UBND
203/TTr-UBND

22/11/2022

File excel số liệu

7

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022

2022

39/CK-NSNN

202/TTr-UBND
203/TTr-UBND

22/11/2022

File excel số liệu

8

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023

2023

40/CK-NSNN

202/TTr-UBND
203/TTr-UBND

22/11/2022

File excel số liệu

9

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia gữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022

2022

41/CK-NSNN

202/TTr-UBND
203/TTr-UBND

22/11/2022

File excel số liệu

10

Dự toán thu, bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2023

2022

42/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2022

File excel số liệu

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022

2023

43/CK-NSNN

202/TTr-UBND
203/TTr-UBND

22/11/2022

File excel số liệu

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2023

2023

44/CK-NSNN

202/TTr-UBND
203/TTr-UBND

22/11/2022

File excel số liệu

13

Tổng hợp cơ cấu bố trí nguồn ngân sách địa phương năm 2023

2023

45/CK-NSNN

202/TTr-UBND
203/TTr-UBND

22/11/2022

File excel số liệu