DỰ TOÁN NSĐP TRÌNH HĐND TỈNH

NĂM 2022

Công khai số liệu Dự toán Ngân sách trình Hội đồng nhân dân

 

Tờ trình số 230/TTr-UBND ngày 22/11/2021 Đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 (xem tại đây)

Tờ trình số 229/TTr-UBND ngày22/11/2021 Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cân đối cho các huyện, thànhphố năm 2022 (xem tại đây)


DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI

Ngày công khai 22/11/2021

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểumẫu
File PDF số liệu
kèm theo

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2022

2022

33/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2021

File excel số liệu

2

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm2022

2022

34/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2021

File excel số liệu

3

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022

2022


35/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2021

File excel số liệu

4

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấphuyện theo cơ cấu chi năm 2022

2022

36/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2021

File excel số liệu

5

Dựtoán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022

2022

37/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2021

File excel số liệu

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022

2022

38/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2021

File excel số liệu

7

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022

2022

39/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2021

File excel số liệu

8

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022

2022

40/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2021

File excel số liệu

9

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia gữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022

2022

41/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2021

File excel số liệu

10

Dự toán thu, bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2022

2022

42/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2021

File excel số liệu

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022

2022

43/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2021

File excel số liệu

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022

2022

44/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2021

File excel số liệu

13

Tổng hợp cơ cấu bố trí nguồn ngân sách địa phương năm 2022

2022

45/CK-NSNN

229/TTr-UBND
230/TTr-UBND

22/11/2021

File excel số liệu


NĂM 2021

Công khai số liệu Dự toán Ngân sách trình Hội đồng nhân dân

 

Tờ trình số 226/TTr-UBNDngày18/11/2020 Đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 (xem tại đây)

Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 18/11/2020 Đề nghị ban hành Nghị quyết củaHĐND tỉnh về phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cân đối cho các huyện, thànhphố năm 2021 (xem tại đây)


DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI

Ngày công khai 19/11/2020 xem chi tiết tại đây

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu
File PDF số liệu
kèm theo

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2021

2021

33/CK-NSNN

226/TTr-UBND
228/TTr-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

2

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021

2021

34/CK-NSNN

226/TTr-UBND
228/TTr-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

3

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021

2021


35/CK-NSNN

226/TTr-UBND
228/TTr-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

4

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2021

2021

36/CK-NSNN

226/TTr-UBND
228/TTr-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

5

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021

2021

37/CK-NSNN

226/TTr-UBND
228/TTr-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021

2021

38/CK-NSNN

226/TTr-UBND
228/TTr-UBND

19/12/2020

File excel số liệu

7

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021

2021

39/CK-NSNN

226/TTr-UBND
228/TTr-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

8

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021

2021

40/CK-NSNN

226/TTr-UBND
228/TTr-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

9

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia gữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021

2021

41/CK-NSNN

226/TTr-UBND
228/TTr-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

10

Dự toán thu, bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021

2021

42/CK-NSNN

226/TTr-UBND
228/TTr-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021

2021

43/CK-NSNN

226/TTr-UBND
228/TTr-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021

2021

44/CK-NSNN

226/TTr-UBND
228/TTr-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

13

Tổng hợp cơ cấu bố trí nguồn ngân sách địa phương năm 2021

2021

45/CK-NSNN

226/TTr-UBND
228/TTr-UBND

19/11/2020

File excel số liệu

NĂM 2020

Công khai số liệu Dự toán Ngân sách trình Hội đồng nhân dân


DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu
File PDF số liệu
kèm theo

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2020

2020

33/CK-NSNN

378/TTr-UBND
379/TTr-UBND

18/11/2019

File excel số liệu

2

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020

2020

34/CK-NSNN

378/TTr-UBND
379/TTr-UBND

18/11/2019

File excel số liệu

3

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020

2020


35/CK-NSNN

378/TTr-UBND
379/TTr-UBND

18/11/2019

File excel số liệu

4

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2020

2020

36/CK-NSNN

378/TTr-UBND
379/TTr-UBND

18/11/2019

File excel số liệu

5

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 

2020

37/CK-NSNN

378/TTr-UBND
379/TTr-UBND

18/11/2019

File excel số liệu

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020

2020

38/CK-NSNN

378/TTr-UBND
379/TTr-UBND

18/12/2019

File excel số liệu

7

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

2020

39/CK-NSNN

378/TTr-UBND
379/TTr-UBND

18/11/2019

File excel số liệu

8

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

2020

40/CK-NSNN

378/TTr-UBND
379/TTr-UBND

18/11/2019

File excel số liệu

9

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia gữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020

2020

41/CK-NSNN

378/TTr-UBND
379/TTr-UBND

18/11/2019

File excel số liệu

10

Dự toán thu, bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020

2020

42/CK-NSNN

378/TTr-UBND
379/TTr-UBND

18/11/2019

File excel số liệu

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020

2020

43/CK-NSNN

378/TTr-UBND
379/TTr-UBND

18/11/2019

File excel số liệu

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020

2020

44/CK-NSNN

378/TTr-UBND
379/TTr-UBND

18/11/2019

File excel số liệu

13

Tổng hợp cơ cấu bố trí nguồn ngân sách địa phương năm 2020

2020

45/CK-NSNN

378/TTr-UBND
379/TTr-UBND

18/11/2019

File excel số liệu
NĂM 2019

Công khai số liệu Dự toán Ngân sách trình Hội đồng nhân dânSTT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu
File PDF số liệu
kèm theo

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2019

2019

46/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

2

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019

2019

47/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

3

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019

2019


48/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

4

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2019

2019

49/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND 

25/12/2018

File excel số liệu

5

Dự ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019 toán chi

2019

50/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019

2019

51/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

7

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019

2019

52/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

8

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019

2019

53/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

9

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia gữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019

2019

54/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

10

Dự toán thu, bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019

2019

55/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019

2019

56/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019

2019

57/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu

13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019

2019

58/CK-NSNN

3217/QĐ-UBND

25/12/2018

File excel số liệu


NĂM 2018

DANHMỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu
File PDF số liệu
kèm theo

Số Quyết định /

Đường dẫn toàn

Văn bản Công bố

Ngày công bố

File Excel

số liệu kèm theo

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2018

2018

46/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

2

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2018

2018

47/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

3

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018

2018


48/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

4

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2018

2018

49/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

5

Dự ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018

2018

50/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018

2018

51/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

7

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018

2018

52/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

8

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018

2018

53/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

9

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia gữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019

2018

54/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

10

Dự toán thu, bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019

2018

55/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2018

2018

56/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018

2018

57/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu

13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2018

2018

58/CK-NSNN

3232/QĐ-UBND

18/12/2017

File excel số liệu