NĂM 2021

THÔNG BÁO

Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với tổ chức, công dân; công chức và người lao động thuộc Sở

 

Thực hiện Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân; Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Kế hoạch số 11 /KH-STC ngày 19/01/2021 của Sở Tài chính về việc tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với các tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2021 liên quan đến thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính; với công chức, người lao động trong đơn vị.

Sở Tài chính Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với tổ chức và công dân; với công chức, người lao động trong đơn vị (lần 1), với nội dung như sau:

I. CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ: Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Giám đốc Sở Tài chính.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

          1. Nội dung đối thoại

  • Trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tổ chức, công dân về các nội dungthuộc phạm vi chức năng, quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân nhằm nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân của công chức thuộc Sở Tài chính; đề xuất, báo cáo với cấp có thẩm quyền đối với các nội dung kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân về lĩnh vực Tài chính không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

- Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính. 

- Lắng nghe và giải quyết những ý kiến phản ánh nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của công chức và người lao động trong đơn vị; những vấn đề phức tạp, nổi cộm mà công chức, người lao động quan tâm; các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách của công chức, người lao động.

2. Hình thức đối thoại: Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỊA CHỈ, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 1/2 ngày bắt đầu từ 14h00”đến 17h30” ngày 25/5/2021 (chiều Thứ ba), nếu thời gian có thay đổi sẽ có thông báo.

2. Địa điểm: Phòng số 574: Hội trường - Sở Tài chính tỉnh Sơn La (tầng 5) - Tòa nhà 09 tầng - Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh Sơn La.

3. Địa chỉ: Khu Quảng trường Tây Bắc, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

4. Thành phần tham dự

- Tổ chức, công dân có kiến nghị, phản ánh liên quan đến thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính; công chức và người lao động có kiến nghị, phản ánh.

 - Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Đại diện UBND các huyện, thành phố có liên quan.

- Phóng viên Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Sở Tài chính Sơn La: Giám đốc, các phó Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; công chức tham mưu thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, công chức đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tài chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để việc tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với tổ chức, công dân và công chức, người lao động đạt kết quả, Giám đốc Sở Tài chính đề nghị:

1. Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của tổ chức và công dân, công chức

1.1. Thời gian tiếp nhận ý kiến của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La và công chức, người lao động trong đơn vị từ ngày 04/5/2021 đến ngày 17/5/2021.

1.2. Địa chỉ tiếp nhận tại

- Phòng tiếp công dân, số 583 - Sở Tài chính tỉnh Sơn La (tầng 5) - Tòa nhà 09 tầng - Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh Sơn La.

- Hòm thư điện tử: stc@sonla.gov.vn

- Điện thoại: 0212.3854.547

1.3. Nội dung ý kiến, kiến nghị theo mẫu phiếu đăng ký tham gia đối thoại ( mẫu phiếu đăng ký tham gia đối thoại kèm theo).

1.4. Những nội dung liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo hoặc việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước, Sở Tài chính không đối thoại tại Hội nghị này.

2. Chuẩn bị nội dung đối thoại

2.1. Giao các phòng chuyên môn thuộc Sở

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nắm bắt tình hình, tổng hợp các vấn đề vướng mắc của người dân, tổ chức, công chức và người lao động quan tâm đề xuất với Giám đốc Sở (qua Văn phòng Sở) đưa vào nội dung Hội nghị đối thoại.

- Nghiên cứu, tham mưu chuẩn bị nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị, giải đáp vướng mắc của tổ chức, công dân, công chức và người lao động tại Hội nghị đối thoại.

2.2. Giao Thanh tra Sở

Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn thuộc Sở: Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh.

2.3. Giao Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở

Đăng tải Thông báo Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở Tài chính với tổ chức, công dân và công chức, người lao động trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

2.4. Giao Văn phòng Sở

- Chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở: Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của tổ chức, công dân; công chức và người lao động thuộc Sở báo cáo Giám đốc Sở; Thông báo đến các phòng chuyên môn thuộc Sở, để chuẩn bị nội dung trả lời tại Hội nghị.

- Chuẩn bị các điệu kiện, khánh tiết phục vụ Hội nghị.

Sở Tài chính tỉnh Sơn La thông báo để tổ chức và công dân; công chức, người lao động biết và đăng ký tham gia Hội nghị./.

 

 

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH SƠN LA

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Tiếp công dân, Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính như sau:

- Lãnh đạo Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng. Nếu ngày tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính trùng với ngày Thứ bảy, Chủ nhật hoặc các ngày nghỉ lễ thì sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp sau.

- Thời gian:

Sáng: Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

- Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân, Trụ sở cơ quan Sở Tài chính: Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, Khu Quảng trường Tây Bắc, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La.

Trường hợp Lãnh đạo Sở Tài chính không thể tiếp công dân theo lịch quy định thì Chánh Văn phòng Sở Tài chính hoặc Chánh Thanh tra Sở Tài chính, các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính có chức năng tham mưu giúp Sở Tài chính quản lý về lĩnh vực có liên quan được Lãnh đạo Sở Tài chính ủy quyền tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại Lãnh đạo Sở Tài chính.