TT

TRÍCH YẾU DỰ THẢO

XEM DỰ THẢO

TẢI DỰ THẢO

1

TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

TỜ TRÌNH STC VỀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC 2022 (dự thảo)

 

 

TỜ TRÌNH STC VỀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC 2022 (dự thảo).doc

2

NGHỊ QUYẾT

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

NQ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CTX 2022 (dự thảo)

 

 NQ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CTX 2022 (dự thảo).doc

TỔNG HỢP QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾTVÀ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CÁC Ý KIẾN THAM GIA

I. Nguyên tắc xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên NSĐP năm 2022

1. Đảm bảo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-UBTVQH15 ngày 01/9/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Kế thừa các quy định tại Nghị quyết số 13 và Nghị quyết số 93 của HĐND tỉnh, có điều chỉnh tăng ở mức phù hợp để bù đắp một phần nhu cầu tăng thêm do tăng các chế độ chi tiêu, tăng chỉ số giá tiêu dùng, giá và một số mặt hàng thiết yếu để các cơ quan, đơn vị đảm bảo các nhiệm vụ chi theo các chế độ, tiêu chuẩn quy định và đảm bảo tính đủ mức tiền lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng.

3. Đảm bảo toàn bộ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ chính sách do Trung ương và tỉnh ban hành đến thời điểm HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết

4. Định mức tiếp tục lấy tiêu chí dân số là tiêu chí chính, có điều chỉnh phân vùng theo quy định của pháp luật; sửa đổi, bổ sung định mức các tiêu chí bổ sung đối với từng lĩnh vực chi ngân sách để phù hợp với thực tế và đảm bảo tính đặc thù đối với từng huyện, thành phố.

5. Sửa đổi, bổ sung các tiêu chí phụ hoặc bỏ các tiêu chí phụ của từng lĩnh vực cho phù hợp với tình hình thực tế.

6. Giữa vai trò chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh trong quản lý ngân sách, tạo cơ chế hỗ trợ cho các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, các nhiệm vụ đột xuất phát sinh trong các năm thời kỳ ổn định ngân sách.

II. Quá trình xây dựng nghị quyết

1. Thực hiện quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành, để phục vụ cho việc xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2022, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1448/STC-QLNS ngày 06/5/2021, gửi các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố đề nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 13 và Nghị quyết số 93 của HĐND tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và đề xuất phương án xây định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 để áp dụng cho giai đoạn ổn định ngân sách mới.

2. Thực hiện Công văn số 5667/BTC-NSNN ngày 31/5/2021 của Bộ Tài chính về xin ý kiến tham gia về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2022 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1611/UBND-TH ngày 04/6/2021, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1985/STC-QLNS ngày 07/6/2021 gửi Bộ Tài chính tham gia ý kiến về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức, phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2022.

3. Trên cơ sở đánh giá, đề xuất của Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh, các huyện, thành phố, Sở Tài chính đã xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 13 và Nghị quyết số 93 của HĐND tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và phương hướng, giải pháp xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. Đồng thời xây dựng khung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố (lần 1).

4. Căn cứ dự kiến nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022, Bộ Tài chính trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt và kết quả thảo luận dự toán ngân sách địa phương năm 2022 giữa UBND tỉnh Sơn La và Bộ Tài chính ngày 31/8/2021. Sau khi tính toán, cân đối, Sở Tài chính dự kiến phương án phân bổ chi thường xuyên theo khung đề xuất của các cơ quan, đơn vị sẽ mất cân đối ngân sách địa phương khoảng 1.200 tỷ đồng. Do đó, Sở Tài chính điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022, đảm bảo mức tăng bình quân theo cơ cấu của Trung ương và dự kiến trần chi ngân sách được giao.

5. Trên cơ sở xin ý kiến của các huyện, thành phố (lần 2), đa số ý kiến của các huyện, thành phố nhất trí với dự kiến phương án định mức mới do Sở Tài chính đề xuất. Một số nội dung, đề nghị xem xét, nghiên cứu, điều chỉnh, Sở Tài chính tổng hợp, tiếp thu, giải trình một số nội dung như sau:

5.1. Đề nghị xem xét, không tiếp tục sử dụng tiêu chí dân số là tiêu chí chính để xây dựng định mức phân bổ thời kỳ mới do tỉnh Sơn La có mức dân số thấp (Ý kiến Thành phố Sơn La, huyện Sốp Cộp)

- Sở Tài chính giải trình như sau: Tiêu chí dân số, có phân theo vùng là tiêu chí chủ yếu để xác định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Ngoài tiêu chí dân số, kết hợp các tiêu chí bổ sung phù hợp với thực tế và đặc thù từng địa phương. Sở Tài chính xây dựng khung định mức bám sát theo hướng dẫn và quy định của Trung ương.

5.2. Đề nghị không quy định nguyên tắc: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân huyện, thành phố phân bổ dự toán đảm bảo phù hợp với tình hình trên địa bàn, phù hợp tình hình thực tế từng lĩnh vực chi…” và Các chế độ chính sách đã ban hành và đã đượctính trong định mức dự toán chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách mới có phát sinh tăng hoặc giảm đối tượng các chính sách, các huyện, thành phố chủ động bố trí ngân sách để thực hiện, ngân sách tỉnh không hỗ trợ” (Ý kiến Thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn)

- Sở Tài chính giải trình như sau: Đây là hai nguyên tắc Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 01/2021/NQ-UBTVQH15 ngày 01/9/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2022. Do đó, Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

5.3. Đối với định mức sự nghiệp giáo dục: đề nghị định mức chi theo dân số (huyện Mai Sơn) và tăng tỷ lệ chi lương và chi khác theo mức 75/25 (huyện Sốp Cộp).

- Sở Tài chính giải trình như sau: dự kiến định mức chi sự nghiệp giáo dục đã tăng tương ứng theo mức tăng theo quy định của Trung ương, đảm bảo tính đủ cho các cấp giáo dục, các loại hình giáo dục; chế độ học bổng cho học sinh dân tộc nội trú; chính sách ưu tiên đối với lĩnh vực giáo dục đã ban hành; kinh phí thực hiện các chính sách Trung ương và HĐND tỉnh ban hành. Đảm bảo lệ chi lương và chi khác toàn ngành theo mức 81/19 trong năm đầu thời kỳ theo quy định của Trung ương, có tiêu chí bổ sung đảm bảo các chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh phổ thông trung học vùng đặc biệt khó khăn. Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

5.4. Đối với định mức sự nghiệp đào tạo: đề nghị tính toán định mức, tiêu chí bổ sung cho phù hợp với thực tế (Ý kiến huyện Mai Sơn, Sốp Cộp)

- Sở Tài chính tiếp thu ý kiến đề nghị của các huyện, ngoài định mức theo dân số, tính bổ sung định mức: kinh phí đào tạo các lớp sơ cấp lý luận chính trị; trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức QPAN, vào dự thảo Nghị quyết

5.5. Đối với định mức phân bổ chi quản lý hành chính: Đề nghị tăng định mức chi quản lý hành chính và tính thêm các tiêu chí bổ sung (Thành phố, huyện Mai Sơn). Đề nghị bổ sung định mức chi khác cho cán bộ công chức cấp xã (huyện Mai Sơn)

- Sở Tài chính tiếp thu, giải trình như sau:

+ Dự kiến định mức chi quản lý hành chính đã tăng tương ứng theo mức tăng theo quy định của Trung ương, đảm bảo đủ kết cấu các nhiệm vụ quản lý hành chính theo quy định. Đồng thời bổ sung quy định tỷ lệ chi khác (không bao gồm tiền lương và các khoản chi con người) đảm bảo tối thiểu 25% tổng chi quản lý hành chính (Nghị quyết số 13 và Nghị quyết số 93, tỷ lệ này là 15%), đã kết cấu đầy đủ thực hiện các nhiệm vụ Do đó, Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

+ Để đảm bảo công bằng hơn giữ mặt bằng chung giữa định mức chi các huyện thành phố, bổ quy định “các huyện có dân số trung bình dưới 5.000 người/xã hoặc cách xa trung tâm hành chính tỉnh, được bổ sung thêm 2% chi quản lý hành chính”.

+ Điều chỉnh định mức chi khác tối thiểu cho các cơ quan Đảng, đoàn thể và quản lý nhà nước cấp huyện, xã.

5.6. Đối với định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao, truyền thanh - truyền hình: đề nghị bổ sung kinh phí khu du lịch quốc gia (huyện Mộc Châu, Vân Hồ), đề nghị có tiêu chí bổ sung ngoài định mức (huyện Sốp Cộp, Sông Mã,…)

- Sở Tài chính tiếp thu, giải trình như sau:

+ Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên 2022, dự kiến không còn tiêu chí bổ sung kinh phí khu du lịch quốc gia, như giai đoạn 2017-2021, do đó Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị quyết.

+ Đối với đề nghị có tiêu chí bổ sung ngoài định mức, tiếp thu ý kiến của các huyện, dự thảo bổ sung tiêu chí: Kinh phí tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn; kinh phí tăng thời lượng phát sóng, PT-TH tiếng dân tộc, kinh phí nhuận bút, đảm bảo phù hợp hơn với thực tiễn địa phương.

5.7. Định mức đảm bảo xã hội: đề nghị bổ sung định mức kinh thác qua chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện cho vay hộ nghèo (huyện Mai Sơn)

- Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các huyện, bổ sung quy định mức bố trí dự toán tối thiểu thực hiện chính sách cho vay hộ nghèo thông qua phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, thành phố, theo chỉ tiêu tối thiểu Trưởng ban đại diện NHCSXH tỉnh giao.

5.8. Định mức chi an ninh quốc phòng: đề nghị tăng định mức chi và các nhiệm vụ bổ sung (huyện Sốp Cộp)

- Sở Tài chính giải trình như sau: dự kiến định mức chi an ninh quốc phòng đảm bảo tính toán đầy đủ các nhiệm vụ, đảm bảo kinh phí thực hiện Luật DQTV. Đồng thời bổ sung tiêu chí phân bổ theo từng xã (có ưu tiên đối với các xã biên giới) đảm bảo công bằng hơn giữa các huyện, thành phố. Đối với các nhiệm vụ đặc thù, ngân sách tỉnh hỗ trợ theo khả năng cân đối. Do đó, Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

5.9. Định mức sự nghiệp kinh tế - môi trường: đề nghị có tiêu chí bổ sung định mức sự nghiệp môi trường theo dân số (huyện Mộc Châu), đề nghị điều chỉnh tăng kinh phí công tác duy tu, bảo dưỡng đường giao thông (huyện Mộc Châu, Sốp Cộp)

- Sở Tài chính tiếp thu, giải trình như sau:

+ Đối với kinh phí sự nghiệp môi trường, các huyện, thành phố được phân bổ đủ kinh phí dịch vụ công ích đô thị gồm: Duy trì và bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị; dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng đô thị; quản lý và chăm sóc, duy trì cây xanh, hoa cảnh đô thị; duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn trang trí... Do đó, Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

+ Đối với đề nghị điều chỉnh tăng kinh phí công tác duy tu, bảo dưỡng đường giao thông, Sở Tài chính họp tư vấn với Sở Giao thông vận tải, thống nhất theo phương án đề xuất của Sở Giao thông vận tải và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Sở Tài chính đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

5.10. Đối với định mức phân bổ cấp xã: có ý kiến cho rằng không cần quy định mức phân bổ cho cấp xã do đã kết cấu trong định mức chi cấp huyện (huyện Sốp Cộp) hoặc quy định tỷ lệ tối đa (huyện Sông Mã)

- Tiếp thu ý kiến của các huyện, Sở Tài chính đã bổ sung định mức chi khác cán bộ công chức UBND cấp xã, trong định mức chi quản lý hành chính cấp. Mặt khác, để các huyện, thành phố chủ động phân bổ theo tổng mức chi thường xuyên được giao, đảm bảo tính chủ động, tăng cường tính phân cấp, phân quyền cho các huyện, thành phố. Sở Tài chính không quy định, định mức phân bổ theo dân số đối với cấp xã.

Trên đây là báo cáo quá trình tổng hợp và xây dựng dự thảo Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2022. Dự kiến định mức trong dự thảo được xác định dựa trên nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hộ và kết quả thảo luận ngân sách địa phương năm 2022 giữa UBND tỉnh Sơn La và Bộ Tài chính. Trường hợp, định mức và phương án dự toán năm 2022 Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền có thay đổi, Sở Tài chính tổng hợp, điều chỉnh tương ứng. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp. Trong quá trình xin ý kiến và tư vấn, còn ý kiến khác, không thống nhất, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


 

 


(*) Thông tin bắt buộc
Chuyên mục
Tiêu đề (*)
Nội dung câu hỏi (*)
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Người hỏi (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  Gửi câu hỏi Làm lại
Danh sách các ý kiến góp ý