Tiêu đề
Chuyên mục câu hỏi  
Danh sách câu hỏi
Tài chính Ngân sách
Kính gửi Sở Tài chính: Tôi có một thắc mắc về dự phòng ngân sách các cấp. Theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn. Dự phòng ngân sách không năm trong danh mục chuyển nguồn. Như vậy số dự phòng chưa sử dụng năm trước sẽ năm ở kết dư năm sau. Nếu như vậy khi ở năm sau, tôi có phải theo dõi riêng phần dự phòng ở kết dư và chỉ được sử dụng vào các nội dung theo quy định của dự phòng hay không. Rất mong sở tài chính quan tâm trả lời