Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
48 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Quản lý giá Sở tài chính
Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính Quản lý giá Sở tài chính
Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Quản lý giá Sở tài chính
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước Tin học và thống kê Sở tài chính
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách Tin học và thống kê Sở tài chính
Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư Tin học và thống kê Sở tài chính
Thủ tục Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án Tin học và thống kê Sở tài chính
Thủ tục Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư Tin học và thống kê Sở tài chính
Thủ tục Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học và thống kê Sở tài chính
Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương Tài chính Doanh nghiệp Sở tài chính
Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương Tài chính Doanh nghiệp Sở tài chính
Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Tài chính Doanh nghiệp Sở tài chính
Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. Tài chính Doanh nghiệp Sở tài chính
Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Tài chính Doanh nghiệp Sở tài chính
Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Tài chính Doanh nghiệp Sở tài chính
Mua hóa đơn lẻ TTHC cấp huyện Phòng TCKH các huyện, thành phố
Mua quyển hóa đơn TTHC cấp huyện Phòng TCKH các huyện, thành phố
Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả và nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Lĩnh vực công sản Sở tài chính
Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Lĩnh vực công sản Sở tài chính
123