Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính  thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính xem tại đây