STT

Tên người dùng

Chức vụ

Phòng

Địa chỉ hòm thư công vụ

1

Nguyễn Đức Thành

Giám đốc Sở

Lãnh đạo Sở

thanhnd.stc@sonla.gov.vn

2

Đỗ Thế Hưởng

Phó giám đốc Sở

huongdt.stc@sonla.gov.vn

3

Trương Mạnh Thắng

Phó giám đốc Sở

thangtm.stc@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Văn Phong

Phó giám đốc Sở

phongnv.stc@sonla.gov.vn

5

Hoàng Thị Vui

Trưởng phòng

Phòng Quản lý ngân sách

vuiht.stc@sonla.gov.vn

6

Đoàn Thị Quyên

Phó trưởng phòng

quyendt.stc@sonla.gov.vn

7

Tạ Hoàng Thái Thịnh

Phó trưởng phòng

thinhtht.stc@sonla.gov.vn

8

Nguyễn Tố Quỳnh

Chuyên viên

quynhnt.stc@sonla.gov.vn

9

Trịnh Thị Xuân

Chuyên viên

xuantt.stc@sonla.gov.vn

10

Hồ Thanh Huyền

Chuyên viên

huyenht.stc@sonla.gov.vn

11

Phan Ngọc Sơn

Chuyên viên

sonpn.stc@sonla.gov.vn

12

Vì Thanh Huyền

Chuyên viên

huyenvt.stc@sonla.gov.vn

13

Lê Văn Tuân

Chuyên viên

tuanlv.stc@sonla.gov.vn

14

Nguyễn Đức Toàn

Chuyên viên

toannd.stc@sonla.gov.vn

15

Nguyễn Thị Thành

Trưởng phòng

Phòng Tài chính Đầu tư

thanhnt.stc@sonla.gov.vn

16

Phan Văn Khang

Phó trưởng phòng

khangpv.stc@sonla.gov.vn

17

Vũ Thị Tám

Phó trưởng phòng

tamvt.stc@sonla.gov.vn

18

Nguyễn Thanh Hương

Chuyên viên

huongntt.stc@sonla.gov.vn

19

Đinh Hoàng Hải

Chuyên viên

haidh.stc@sonla.gov.vn

20

Hoàng Việt

Chuyên viên

vieth.stc@sonla.gov.vn

21

Nguyễn Mai Hằng

Chuyên viên

hangnm.stc@sonla.gov.vn

22

Mai Tiến Lâm

Chuyên viên

lammt.stc@sonla.gov.vn

23

Lê Quỳnh Thư

Chuyên viên

thulq.stc@sonla.gov.vn

24

Tráng Tiến Thành

Chuyên viên

thanhtt.stc@sonla.gov.vn

25

Đinh Thị Thuận

Trưởng phòng

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

thuandt.stc@sonla.gov.vn

26

Hoàng Thị Thu Hiền

Phó trưởng phòng

hienhtt.stc@sonla.gov.vn

27

Tạ Thu Hiền

Phó trưởng phòng

hientt.stc@sonla.gov.vn

28

Điêu chính Kim

Chuyên viên

kimdc.stc@sonla.gov.vn

29

Đỗ Thị Bích Yên

Chuyên viên

yendb.stc@sonla.gov.vn

30

Mai Thị Hoa

Chuyên viên

hoamt.stc@sonla.gov.vn

31

Vũ Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

hanhvh.stc@sonla.gov.vn

32

Lê Phương Hảo

Chuyên viên

haolp.stc@sonla.gov.vn

33

Phạm Như Quỳnh

Chuyên viên

quynhpn.stc@sonla.gov.vn

34

Hoàng Phương Thanh

Chuyên viên

thanhhp.stc@sonla.gov.vn

35

Bùi Hữu Dư

Trưởng phòng

Phòng Quản lý Giá - Công sản

dubh.stc@sonla.gov.vn

36

Trần Đức Văn

Phó trưởng phòng

vantd.stc@sonla.gov.vn

37

Lường Văn Hoa

Chuyên viên

hoalv.stc@sonla.gov.vn

38

Trần Thanh Huyền

Chuyên viên

huyentt88.stc@sonla.gov.vn

39

Trương Thị Huyền

Chuyên viên

huyentt85.stc@sonla.gov.vn

40

Nguyễn Thị Kim Thanh

Chuyên viên

thanhntk.stc@sonla.gov.vn

41

Phạm Thị Bình

Chuyên viên

binhpt.stc@sonla.gov.vn

42

Hà Thị Hương

Chuyên viên

huonght.stc@sonla.gov.vn

43

Nguyễn Thị Thảo Hương

Chuyên viên

huongntt91.stc@sonla.gov.vn

44

Hồ Thanh Hải

Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

haiht.stc@sonla.gov.vn

45

Lê Quốc Đông

Phó trưởng phòng

donglq.stc@sonla.gov.vn

46

Đinh Sỹ Châu

Phó Chánh thanh tra

chauds.stc@sonla.gov.vn

47

Lê Thành Nam

Thanh tra viên

namlt.stc@sonla.gov.vn

48

Đỗ Thanh Tâm

Thanh tra viên

tamdt.stc@sonla.gov.vn

49

Vũ Hồng Thái

Thanh tra viên

thaivh.stc@sonla.gov.vn

50

Lê Thị Ngọc Trung

Thanh tra viên

trungltn.stc@sonla.gov.vn

51

Lê Thị Oanh

Thanh tra viên

oanhlt.stc@sonla.gov.vn

52

Bùi Hồng Nam

Trưởng phòng

Phòng Tài chính Doanh nghiệp

nambh.stc@sonla.gov.vn

53

Phạm Ngọc Hải

Phó Chánh văn phòng

haipn.stc@sonla.gov.vn

54

Lò Thị Phong Lan

Chuyên viên

lanltp.stc@sonla.gov.vn

55

Kiều Thu Hương

Chuyên viên

huongkt.stc@sonla.gov.vn

56

Cầm Thị Học

Chuyên viên

hocct.stc@sonla.gov.vn

57

Hoàng Ngân Hà

Chuyên viên

hahn.stc@sonla.gov.vn

58

Lê Văn Thanh

Chánh Văn phòng

Văn Phòng Sở

thanhlv.stc@sonla.gov.vn

59

NguyễnThành Long

Chuyên viên

longnt.stc@sonla.gov.vn

60

Hồ Thị Nam

Chuyên viên

namht.stc@sonla.gov.vn

61

ĐàoThị Minh Thanh

Chuyên viên

thanhdt.stc@sonla.gov.vn

62

Phạm Thị Hà

Chuyên viên

hapt.stc@sonla.gov.vn

63

Phan Thanh Huyền

Chuyên viên

huyenpt.stc@sonla.gov.vn

64

Lường Bích Thủy

Chuyên viên

thuylb.stc@sonla.gov.vn

65

Lò Thị Soong

Lưu trữ

soong.stc@sonla.gov.vn