STT

Tên người dùng

Chức vụ

Phòng

Địa chỉ hòm thư công vụ
đang sử dụng

1

Nguyễn Đức Thành

Giám đốc Sở

Lãnh đạo Sở

thanhnd.stc@sonla.gov.vn

2

Hà Ngọc Yến

Phó giám đốc Sở

yenhn.stc@sonla.gov.vn

3

Nguyễn Văn Phong

Phó giám đốc Sở

phongnv.stc@sonla.gov.vn

4

Đoàn Thị Quyên

Phó trưởng phòng

Phòng Quản lý ngân sách

quyendt.stc@sonla.gov.vn

5

Tạ Hoàng Thái Thịnh

Phó trưởng phòng

thinhtht.stc@sonla.gov.vn

6

Nguyễn Tố Quỳnh

Chuyên viên

quynhnt.stc@sonla.gov.vn

7

Trịnh Thị Xuân

Chuyên viên

xuantt.stc@sonla.gov.vn

8

Hồ Thanh Huyền

Chuyên viên

huyenht.stc@sonla.gov.vn

9

Phan Ngọc Sơn

Chuyên viên

sonpn.stc@sonla.gov.vn

10

Lê Thị Ngọc Trung

Chuyên viên

trungltn.stc@sonla.gov.vn

11

Vì Thanh Huyền

Chuyên viên

huyenvt.stc@sonla.gov.vn

12

NguyễnThành Long

Chuyên viên

longnt.stc@sonla.gov.vn

13

Lê Văn Tuân

Chuyên viên

tuanlv.stc@sonla.gov.vn

14

Nguyễn Đức Toàn

Chuyên viên

toannd.stc@sonla.gov.vn

15

Đỗ Thế Hưởng

Trưởng phòng

Phòng Tài chính Đầu tư

huongdt.stc@sonla.gov.vn

16

Phan Văn Khang

Phó trưởng phòng

khangpv.stc@sonla.gov.vn

17

Bùi Hữu Dư

Phó trưởng phòng

dubh.stc@sonla.gov.vn

18

Nguyễn Thanh Hương

Chuyên viên

huongntt.stc@sonla.gov.vn

19

Đinh Hoàng Hải

Chuyên viên

haidh.stc@sonla.gov.vn

20

Hoàng Việt

Chuyên viên

vieth.stc@sonla.gov.vn

21

Nguyễn Mai Hằng

Chuyên viên

hangnm.stc@sonla.gov.vn

22

Mai Tiến Lâm

Chuyên viên

lammt.stc@sonla.gov.vn

23

Lê Quỳnh Thư

Chuyên viên

thulq.stc@sonla.gov.vn

24

Tráng Tiến Thành

Chuyên viên

thanhtt.stc@sonla.gov.vn

25

Đinh Thị Thuận

Trưởng phòng

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

thuandt.stc@sonla.gov.vn

26

Hoàng Thị Thu Hiền

Phó trưởng phòng

hienhtt.stc@sonla.gov.vn

27

Tạ Thu Hiền

Phó trưởng phòng

hientt.stc@sonla.gov.vn

28

Điêu chính Kim

Chuyên viên

kimdc.stc@sonla.gov.vn

29

Phạm Thị Bình

Chuyên viên

binhpt.stc@sonla.gov.vn

30

Đỗ Thị Bích Yên

Chuyên viên

yendb.stc@sonla.gov.vn

31

Mai Thị Hoa

Chuyên viên

hoamt.stc@sonla.gov.vn

32

Vũ Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

hanhvh.stc@sonla.gov.vn

33

Lê Phương Hảo

Chuyên viên

haolp.stc@sonla.gov.vn

34

Phạm Như Quỳnh

Chuyên viên

quynhpn.stc@sonla.gov.vn

35

Hoàng Phương Thanh

Chuyên viên

thanhhp.stc@sonla.gov.vn

36

Lê Văn Thanh

Trưởng phòng

Phòng Quản lý Giá và Công sản

thanhlv.stc@sonla.gov.vn

37

Nguyễn Thị Thành

Phó trưởng phòng

thanhnt.stc@sonla.gov.vn

38

Lê Quốc Đông

Phó trưởng phòng

donglq.stc@sonla.gov.vn

39

Lường Văn Hoa

Chuyên viên

hoalv.stc@sonla.gov.vn

40

Trần Thanh Huyền

Chuyên viên

huyentt88.stc@sonla.gov.vn

41

Trương Thị Huyền

Chuyên viên

huyentt85.stc@sonla.gov.vn

42

Nguyễn Thị Kim Thanh

Chuyên viên

thanhntk.stc@sonla.gov.vn

43

Nguyễn Thị Thảo Hương

Chuyên viên

huongntt91.stc@sonla.gov.vn

44

Kiều Thu Hương

Chuyên viên

huongkt.stc@sonla.gov.vn

45

Hồ Thanh Hải

Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

haiht.stc@sonla.gov.vn

46

Trần Đức Văn

Phó Chánh thanh tra

vantd.stc@sonla.gov.vn

47

Đinh Sỹ Châu

Phó Chánh thanh tra

chauds.stc@sonla.gov.vn

48

Lê Thành Nam

 

namlt.stc@sonla.gov.vn

49

Đỗ Thanh Tâm

 

tamdt.stc@sonla.gov.vn

50

Vũ Hồng Thái

 

thaivh.stc@sonla.gov.vn

51

Lê Thị Oanh

 

oanhlt.stc@sonla.gov.vn

52

Bùi Hồng Nam

Trưởng phòng

Phòng Tài chính Doanh nghiệp

nambh.stc@sonla.gov.vn

53

Điêu Thị Nam

Phó trưởng phòng

namdt.stc@sonla.gov.vn

54

Phạm Ngọc Tuấn

Chuyên viên

tuanpn.stc@sonla.gov.vn

55

Lò Thị Phong Lan

Chuyên viên

lanltp.stc@sonla.gov.vn

56

Cầm Thị Học

Chuyên viên

hocct.stc@sonla.gov.vn

57

Vũ Thị Tám

Phó Chánh văn phòng

Văn phòng Sở

tamvt.stc@sonla.gov.vn

58

Phạm Ngọc Hải

Phó Chánh văn phòng

haipn.stc@sonla.gov.vn

59

Hồ Thị Nam

Chuyên viên

namht.stc@sonla.gov.vn

60

ĐàoThị Minh Thanh

Chuyên viên

thanhdt.stc@sonla.gov.vn

61

Phạm Thị Hà

Chuyên viên

hapt.stc@sonla.gov.vn

62

Lường Bích Thủy

Chuyên viên

thuylb.stc@sonla.gov.vn

63

Lò Thị Soong

Lưu trữ

soong.stc@sonla.gov.vn