Lãnh đạo Sở

Căn cứ Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành theo chức trách, nhiệm vụ được giao của các đồng chí Lãnh đạo Sở, Sở Tài chính Sơn La thông báo nội dung phân công trách nhiệm của các đồng chí Lãnh đạo Sở, như sau:

1. Đồng chí:  Nguyễn Đức Thành - Giám đốc sở

Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Sở Tài chính; tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài chính, ngân sách nhà nước.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Giữ mối quan hệ làm việc với các cơ quan Trung ương, cơ quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị trong ngành Tài chính tại địa phương.

Chủ trì các cuộc họp giao ban của sở Tài chính.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác tổ chức, cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính; công tác đào tạo cán bộ, công chức;

- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan;

- Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng và lãng phí của cơ quan.

- Trực tiếp chỉ đạo tổ công tác thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã vùng 3 sở được giao đỡ đầu;

- Thừa uỷ quyền Chủ tài khoản Ngân sách tỉnh;

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh;

- Làm chủ tài khoản sở Tài chính;

- Trực tiếp phụ trách phòng: Quản lý ngân sách. Tham gia sinh hoạt tại phòng Quản lý ngân sách;

- Thực hiện các công việc khác do Tỉnh ủy, HĐND,  UBND tỉnh, Bộ Tài chính giao.

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc sở

Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về các lĩnh vực công tác:

- Công tác quản lý Ngân sách

- Công tác quản lý giá và công sản;

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh;

- Thừa uỷ quyền Chủ tài khoản Ngân sách tỉnh. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công, uỷ quyền của đồng chí Giám đốc.

          - Theo dõi công tác tài chính, ngân sách tại các huyện: Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Mường La.

- Tham gia Ban chỉ đạo 389 (chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả).

- Trực tiếp phụ trách phòng: Quản lý ngân sách. Tham gia sinh hoạt tại phòng Quản lý ngân sách;

3. Đồng chí: Đỗ Thế Hưởng, Phó Giám đốc sở

Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về các lĩnh vực công tác:

- Công tác quản lý tài chính hành chính sự nghiệp;Thanh tra Sở.

- Trưởng Ban chỉ đạo ISO của sở;

- Chủ tịch Hội đồng quản lý tài chính - tài sản cơ quan;

- Thừa uỷ quyền Chủ tài khoản Ngân sách tỉnh. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công, uỷ quyền của đồng chí Giám đốc.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh.

- Theo dõi công tác tài chính, ngân sách tại Thành phố và các huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, Mai Sơn, Phù Yên, Bắc Yên.

- Thừa ủy quyền chủ tài khoản sở Tài chính.

          - Trực tiếp sinh hoạt tại phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.

              4. Đồng chí: Trương Mạnh Thắng, Phó Giám đốc sở

              Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về các lĩnh vực công tác:

              - Công tác Văn phòng;

              -Tài chính Đầu tư. Tài chính Doanh nghiệp.

              - Thừa uỷ quyền Chủ tài khoản Ngân sách tỉnh. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công, uỷ quyền của đồng chí Giám đốc;

              - Thừa ủy quyền chủ tài khoản sở Tài chính.