Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
32/2001/PL-UBTVQH10 04/04/2001 Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10
67/2012/NĐ-CP 10/09/2012 Nghị định số 67/2012/NĐ-CP
143/2003/NĐ-CP 28/11/2013 Nghị định số 143/2003/NĐ-CP
42/2013/QH13 25/11/2013 Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13
64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiếp công dân
17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.
32/2015/TT-BTC 17/03/2015 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trỏ xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Ch
09/2015/NĐ-CP 22/01/2015 Điều chỉnh lương hưu trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ đã nghỉ việc
7/4/2015 Thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở Tháng 4
3695/BTC-HCSN 20/3/2015 Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ
Thông tư 08/2013/TT-BTC 10/01/2013 Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 về việc “Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS)”
Công văn số 9763/BTC-NSNN 25/07/2011 Công văn số 9763/BTC-NSNN ngày 25/07/2011 “Về việc cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo Mục lục NSNN”
Quyết định 33/2008/QĐ-BTC 29/5/2008 Quyết định 33/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 về việc “Ban hành hệ thống Mục lục NSNN”
Thông tư số 108/2008/TT-BTC 18/11/2008 Thông tư số 108/2008/TT-BTC “Về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm”
Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC 22/12/2008 Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC “Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước”.
Thông tư 01/2014/TT-BTTTT 20/02/2014 Thông tư 01/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Quyết định số 1895/QĐ-BTC 30/7/2012 Quyết định số 1895/QĐ-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
Số: 21/2010/TT-BTTTT 08/9/2010 Thông tư Số: 21/2010/TT-BTTTT Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
142/2015/TT-BTC 04/09/2015 Thông tư số 142/2015/TT-BTC quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá
138/2015/TTLT-BTC-BQP 01/9/2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH. Hướng dẫn việc sắp xếp nhà, đất và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng