Công Khai ngân sách theo của định của Luật NSNN năm 2015
Đăng lúc 2018-07-05 11:06:17

Triển khai thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách quý I/2018, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp tiếp tục còn gặp khó khăn, đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho ngân sách các huyện, thành phố, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2018 với tinh thần và quyết tâm cao nhất, do đó tình hình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì phát triển theo hướng tích cực, công tác điều hành dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo dự toán được giao.

Chi tiết các nội dung công khai gồm:

Số: 1271/UBND-TH ngày 19/4/2018 Công Khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
Số: 2436/UBND-TH ngày 07/8/2017  Công Khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
Số: 06/UBND-TH ngày 02/01/2018 Báo cáo công khai dự toán ngân sách năm 2018
Số: 1017b /STC-QLNS ngày 27/3/2018 Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2016
Số: 141/BC-STC ngày 06/4/2018 Báo cáo Kết quả thực hiện dự toán ngân sách quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018
CK-NSNN Phụ biểu công khai quý I năm 2018

 

Các tin mới