Sở Tài chính thực hiện Thu hồi và cấp mới tài tài khoản dụng trong hệ thống TABMIS 2018 liên quan đến việc sáp nhập Phòng Giao dịch KBNN Sơn La của Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Sơn La
Đăng lúc 2018-06-01 14:57:13

Sở Tài chính thực hiện Thu hồi và cấp mới tài tài khoản dụng trong hệ thống TABMIS 2018 liên quan đến việc sáp nhập Phòng Giao dịch KBNN Sơn La của Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Sơn La

Nội dung Thu hồi và cấp mới tài tài khoản dụng trong hệ thống TABMIS 2018 của Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Sơn La 

Các tin mới