Số: 6254/BTC-KBNN V/v giải thể Phòng Giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh
Đăng lúc 2018-05-29 14:51:29


 BỘ TÀI CHÍNH

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số: 6254/BTC-KBNN

V/v giải thể Phòng Giao dịch

thuộc KBNN cấp tỉnh

 

   Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

                                

        Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; triển khai Quyết định số 516/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giải thể 43 Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Phòng Giao dịch), Bộ Tài chính thông báo và hướng dẫn thực hiện một số nội dung hoạt động nghiệp vụ và quy trình xử lý trên TABMIS liên quan đến việc sáp nhập Phòng Giao dịch, chuyển dữ liệu về KBNN cấp tỉnh như sau:

        1. Nguyên tắc chung

       - Việc giải thể 43 Phòng Giao dịch (Danh sách theo Phụ lục 01 kèm theo) được thực hiện thống nhất từ ngày 01/6/2018. Nhiệm vụ của Phòng Giao dịch được chuyển giao sang các phòng nghiệp vụ của KBNN cấp tỉnh.

        Các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh lỵ do Phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước đảm nhiệm trước đây được chuyển về Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tương ứng.

        - Toàn bộ dữ liệu kế toán về tình hình tài sản, tiền vốn, tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn do Phòng Giao dịch quản lý hết ngày 31/5/2018 được chuyển từ mã Kho bạc của Phòng Giao dịch sang mã Kho bạc của Văn phòng KBNN tỉnh. Từ ngày 01/6/2018, các số liệu nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến ngân sách cấp thành phố (thuộc tỉnh), thị xã, ngân sách xã, phường, trên địa bàn tỉnh lỵ được hạch toán thống nhất theo mã Kho bạc của Văn phòng KBNN tỉnh.

        - Việc chuyển và nhận dữ liệu Phòng Giao dịch về KBNN cấp tỉnh được thực hiện trong cùng một ngày 01/6/2018, thời điểm chốt số liệu kế toán để chuyển dữ liệu là hết giờ làm việc ngày 31/5/2018. Toàn bộ số dư dự toán do Phòng Giao dịch đảm nhiệm trước đó được KBNN phối hợp KBNN tỉnh xử lý và chuyển về KBNN cấp tỉnh quản lý; từ ngày 01/6/2018, các phát sinh mới về dự toán, đề nghị cơ quan tài chính hạch toán và phân bổ theo mã Văn phòng KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.    

2. Trách nhiệm của cơ quan tài chính

        2.1. Công tác rà soát, đối chiếu số liệu

        - Phòng Tài chính kế hoạch thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh, lỵ có quan hệ giao dịch với Phòng Giao dịch KBNN kiểm tra, rà soát, đối chiếu, điều chỉnh (nếu có) toàn bộ số dư các tài khoản dự toán cấp 0, dự toán cấp 1, cấp trung gian (nếu có), tài khoản dự toán cấp 4 của các đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh, thành phố, thị xã, ngân sách xã, phường trên địa bàn tỉnh, lỵ theo mã Phòng Giao dịch KBNN tỉnh thuộc trách nhiệm cơ quan tài chính nhập vào TABMIS; kiểm tra, đối chiếu số liệu chi NSNN bằng lệnh chi tiền đã nhập vào TABMIS theo mã Phòng Giao dịch KBNN tỉnh; các khoản tạm vay, tạm ứng chưa đưa vào cân đối, số liệu ghi thu, ghi chi ngân sách, dự toán chi chuyển giao theo mã Phòng Giao dịch KBNN tỉnh; cân đối nguồn vốn ngân sách các cấp để chủ động xử lý. Phối hợp với KBNN, các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, đối chiếu và điều chỉnh số liệu (nếu có), đảm bảo số liệu khớp đúng trước thời điểm chốt số liệu.

       - Trước thời điểm chốt số liệu, thực hiện các công việc quy định đối với công việc xử lý cuối ngày, cuối kỳ (hết giờ làm việc ngày 31/5/2018) trên hệ thống TABMIS trên phân hệ (AP, GL, BA) theo quy định. Thực hiện rà soát và chuyển các giao dịch chưa được chuyển về phân hệ quản lý sổ cái, đảm bảo tất cả các giao dịch trên phân hệ phụ (kể cả bút toán dự chi) cũng được chuyển và kết sổ trên phân hệ quản lý sổ cái.

       2.2 Thiết lập cây phê duyệt phân bổ dự toán và lệnh chi tiền

       Khi giải thể 43 Phòng Giao dịch thì các mã hiệu KBNN của Phòng Giao dịch cũng sẽ được hết hiệu lực trên các ứng dụng công nghệ thông tin; sau khi sáp nhập Phòng Giao dịch về KBNN cấp tỉnh, thì các giao dịch dự toán, chi ngân sách bằng lệnh chi tiền được hạch toán theo mã KBNN của Văn phòng KBNN tỉnh, đồng thời user cấp cho người sử dụng TABMIS được gắn với mã KBNN của Văn phòng KBNN tỉnh, vì vậy, đề nghị Phòng Tài chính kế hoạch thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh, lỵ có quan hệ giao dịch với Phòng Giao dịch KBNN phối hợp với bộ phận quản trị ứng dụng TABMIS của Sở Tài chính để thực hiện các nội dung sau đây:

        - Thu hồi toàn bộ tài khoản sử dụng hệ thống TABMIS2018 của Phòng Tài chính kế hoạch thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh, lỵ có quan hệ giao dịch với Phòng Giao dịch KBNN.

        - Cấp mới tài khoản sử dụng hệ thống TABMIS2018 theo định dạng mới: XXXX_TC_ANGUYENVAN (trong đó: XXXX là mã văn phòng KBNN tỉnh; ANGUYENVAN là tên và họ đệm của người sử dụng).

        Sau khi cấp mới tài khoản đăng nhập hệ thống TABMIS2018, thực hiện gán tập trách nhiệm tương ứng cho các tài khoản của Phòng Tài chính kế hoạch.

        - Thiết lập lại cây phê duyệt phân bổ dự toán (Dossier) của Phòng Tài chính kế hoạch, chi tiết các bước thiết lập trong Phụ lục 02 kèm theo.

        - Kể từ ngày 01/6/2018, việc nhập giao dịch phân bổ dự toán và lệnh chi tiền trên hệ thống TABMIS2018 của Phòng Tài chính kế hoạch được thực hiện với mã văn phòng KBNN tỉnh; việc phân bổ dự toán trên màn hình (Dossier) sẽ được thực hiện với các loại giao dịch Dossier có định dạng: XXXX – P.TCKH-YYYY (trong đó: XXXX là mã hiệu văn phòng KBNN tỉnh; YYYY là tên loại giao dịch Dossier; ví dụ: 1211-P.TCKH-Phân bổ C0 đến C1-TX).  

        Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc, các đơn vị có thể phối hợp với đội hỗ trợ theo địa chỉ email: hotrocntt@vst.gov.vn hoặc theo số điện thoại 024.62764300 (máy lẻ 88618, 88323).

        3. Tổ chức thực hiện

        Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài chính thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh, lỵ có quan hệ giao dịch với Phòng Giao dịch KBNN tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) để nghiên cứu giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KBNN (      bản).

                                 TL. BỘ TRƯỞNG

      KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký)

 

 

 

 Đặng Thị Thủy

 

  Phụ lục: số 01
             DANH SÁCH MÃ KBNN CỦA CÁC PHÒNG GIAO DỊCH KBNN GIẢI THỂ 
  (Kèm theo Công văn số         /BTC-KBNN ngày      /5/ 2018 của KBNN)
       
  STT Mã KB  Tên KB
  1 0317 Phòng giao dịch - KBNN Hà Nam
  2 0373 Phòng giao dịch - KBNN Hải Dương
  3 0421 Phòng Giao dịch - KBNN Hưng Yên
  4 0469 Phòng Giao dịch - KBNN Thái Bình
  5 0525 Phòng Giao dịch - KBNN Long An
  6 0619 Phòng Giao dịch - KBNN Bến Tre
  7 0672 Phòng giao dịch - KBNN Đồng Tháp
  8 0719 Phòng giao dịch - KBNN Vĩnh Long
  9 0772 Phòng giao dịch - KBNN An Giang
  10 0825 Phòng Giao dịch - KBNN Kiên Giang
  11 0918 Phòng Giao dịch - KBNN Bạc Liêu
  12 0970 Phòng Giao dịch - KBNN Cà Mau
  13 1019 Phòng Giao dịch - KBNN Trà Vinh
  14 1070 Phòng Giao dịch - KBNN Sóc Trăng
  15 1171 Phòng Giao dịch -KBNN Bắc Giang
  16 1220 Phòng giao dịch - KBNN Vĩnh Phúc
  17 1274 Phòng Giao dịch - KBNN Phú Thọ
  18 1319 Phòng Giao dịch - KBNN Ninh Bình
  19 1473 Phòng Giao dịch - KBNN Hà Tĩnh
  20 1518 Phòng giao dịch - KBNN Quảng Bình
  21 1570 Phòng Giao dịch - KBNN Quảng Trị
  22 1671 Phòng Giao dịch - KBNN Bình Thuận
  23 1818 Phòng giao dịch - KBNN Bình Dương
  24 1871 Phòng giao dịch - KBNN Bình Phước
  25 1920 Phòng Giao dịch- KBNN Tây Ninh
  26 2125 Phòng Giao dịch - KBNN Quảng Ngãi
  27 2170 Phòng giao dịch - KBNN Phú Yên
  28 2217 Phòng Giao dịch - KBNN Ninh Thuận
  29 2319 Phòng Giao dịch - KBNN Bắc Kạn
  30 2374 Phòng Giao dịch - KBNN Cao Bằng
  31 2422 Phòng Giao dịch - KBNN Lạng Sơn
  32 2467 Phòng Giao dịch - KBNN Tuyên Quang
  33 2522 Phòng giao dịch - KBNN Hà Giang
  34 2570 Phòng Giao dịch - KBNN Yên Bái
  35 2672 Phòng Giao dịch - KBNN Hòa Bình
  36 2722 Phòng giao dịch - KBNN Sơn La
  37 2770 Phòng Giao dịch - KBNN Điện Biên
  38 2873 Phòng giao dịch - KBNN Lâm Đồng
  39 2928 Phòng giao dịch - KBNN Gia Lai
  40 3020 Phòng Giao dịch - KBNN Kon Tum
  41 3069 phòng Giao dịch - KBNN Đắc Nông
  42 3118 phòng Giao dịch - KBNN Hậu Giang
  43 3169 Phòng Giao dịch - KBNN Lai Châu

 

 

 

 

 

 

Các tin mới