Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH năm 2017
Đăng lúc 2017-04-27 15:10:47

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Mục đích, yêu cầu:

- Nâng cao nhận thức, ý thức và phát huy tốt vai trò của lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong công tác PCCC&CNCH, tích cực và chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống khi có cháy xảy ra;

- 100% cán bộ, công chức, người lao động tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nắm bắt, vận dụng tốt những kiến thức về PCCC&CNCH phục vụ hiệu quả công tác PCCC&CNCH trong cơ quan đơn vị.

- Trong quá trình huấn luyện, thực hành phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC&CNCH.

Những kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH:

- Khái niệm chung về cháy, nổ;

- Những yếu tố cần thiết cho sự cháy;

- Những điều kiện cần thiết cho sự cháy;

- Đặc điểm của đám cháy;

- Những phương pháp dập tắt đám cháy;

- Nguyên tắc khi dập tắt đám cháy mới phát sinh;

- Các nghiệp vụ cơ bản về cứu hộ cứu nạn.

Các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCCC&CNCH

- Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy

- Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy./.

Các tin mới