Tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2017
Đăng lúc 2017-04-27 15:04:17

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ; Thông tư số 02/2016/TT-BQP ngày 08/01/2016 của Bộ Quốc phòng quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao Dân quân tự vệ; Căn cứ Kế hoạch số 281/KH-BCH ngày 23/01/2017 của Bộ CHQS tỉnh; Kế hoạch số 96/KH-BCH ngày 06/02/2017; Kế hoạch số 111/KH-BCH ngày 08/2/2017 của Ban CHQS thành phố Sơn La về công tác Dân quân tự vệ năm 2017; Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCH ngày 26/3/2017 của Ban Chỉ huy quân sự Sở Tài chính về giáo dục chính trị - huấn luyện quân sự năm 2017, đã được Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Sơn La phê chuẩn;
 
Sau 07 làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, Chương trình giáo dục chính trị - huấn luyện quân sự năm 2017 đã hoàn thành đúng kế hoạch, nội dung, chương trình đã đề ra.

Để tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cụm tự vệ Sở Tài chính – Thanh tra tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới tôi đề nghị các chiến sỹ tự vệ các cơ quan cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là,  Tích cực học tập nắm vững chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương; gương mẫu chấp hành và hướng dẫn, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương.

Hai là, Quán triệt và thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đặc biệt là tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ, các nghị định, thông tư và chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng… về dân quân tự vệ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ba là, làm tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh trên cả 3 phương diện Chính trị - Tư tưởng – Tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, có năng lực tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.

Bốn là, Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường nắm tình hình địa bàn, triển khai luyện tập các phương án bảo vệ mục tiêu, bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; Nghiên cứu nắm vững nguyên tắc, nội dung  tiến hành công tác dân vận của dân quân tự vệ tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương.

Năm là, Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ”, các hành động chống phá của lực lượng thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các hành động kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động chống đối chính quyền, gây bạo loạn./.

P/s: Trung đội Tự vệ Sở Tài chính

Các tin mới