TỜ TRÌNH; DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT "Quy định về mức hỗ trợ cho công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La"
Đăng lúc 2017-10-13 15:20:10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Hoạt đông giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số…./TTr-UBND ngày …./12/2017; Báo cáo thẩm tra số …./BC-KTNS ngày …/12/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài chính trình Thường trực UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc quy định về mức hỗ trợ cho công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công

Nội dung TỜ TRÌNH Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh  "Quy định về mức hỗ trợ cho công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La"

Nộ dung DỰ THẢO - NGHỊ QUYẾT  "Quy định về mức hỗ trợ cho công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La"

Các tin mới

Keywords: Lich thi dau World Cup 2018, vaobong