TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI (2018-09-30 17:35:07)
Tổng hợp tình hình công khai Tài chính Ngân sách năm 2018
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH - CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NĂM 2018
Năm 2018, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016-2020, năm thứ hai thực hiện Luật ngân sách nhà nước, năm đầu thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách địa phương 3 năm 2018-2020. Nhiệm vụ tài chính - ngân sách triển khai trong bối cảnh nền kinh tế của tỉnh tiếp tục được cải thiện, tăng trưởng được duy trì, lạm phát được kiểm soát; Bên cạnh những thuận lợi, do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế cả nước, một số doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tiếp tục có khó khăn, đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu, chi ngân sách trên địa bàn.
Công Khai ngân sách theo của định của Luật NSNN năm 2015 (chi tiết)
Triển khai thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách quý I/2018, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp tiếp tục còn gặp khó khăn, đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho ngân sách các huyện, thành phố, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2018 với tinh thần và quyết tâm cao nhất, do đó tình hình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì phát triển theo hướng tích cực, công tác điều hành dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo dự toán được giao.
Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 của HĐND tỉnh Sơn La
Dự toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định
Quyết toán ngân sách điạ phương năm 2016
NỘI DUNG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH (2017-12-28 16:29:38)
Nội dung chi tiết xem tại danh mục dưới đây
Keywords: cho thuê âm thanh, Soi Keo Bong Da