Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước
Thủ tục Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
Thủ tục, trình tự đăng ký hồ sơ cấp mã số ĐVQHNS được nộp qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS, bao gồm các giấy tờ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử.
LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XDCB (2016-12-21 10:46:20)
Thủ tục Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước
LĨNH VỰC GIÁ - CÔNG SẢN (2016-12-21 10:51:17)
Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính