NỘI DUNG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH (2017-12-28 16:29:38)
Nội dung chi tiết xem tại danh mục dưới đây
Hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến niên độ Ngân sách năm 2018 trở đi
Hướng dẫn nghiệp vụ 1. Hướng dẫn kế toán dự toán,lệnh chi tiền NSĐP 2. Hướng dẫn chuyển số dự từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới 3. Hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS 2018 4. Cung cấp phần mềm kế toán HCSN IMAS và KH ngân sách KTXA 5. Hướng dẫn kế toán dự toán lệnh chi tiền NSTW
Động lực tăng trưởng mới cho các nền kinh tế APEC
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính (FMM) khai mạc sáng 21/10/2017. Chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ những nỗ lực, đóng góp của Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu cùng vun đắp tương lai chung trong khu vực.
Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án đơn giản hóa chế độc báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Số: 13439/BTC-HCSN V/v hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án đơn giản hóa chế độc báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
TỜ TRÌNH; DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Hoạt đông giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số…./TTr-UBND ngày …./12/2017; Báo cáo thẩm tra số …./BC-KTNS ngày …/12/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài chính trình Thường trực UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc quy định về mức hỗ trợ cho công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công
(2017-07-25 16:29:18)