Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước
Thủ tục Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
Dự Thảo Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La
Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sơn La
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN - CẤP MÃ SỐ ĐVSDNS THEO THÔNG TƯ 185/TT-BTC
Thủ tục, trình tự đăng ký hồ sơ cấp mã số ĐVQHNS được nộp qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS, bao gồm các giấy tờ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm
Ngày 26-5, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2016. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
DỰ THẢO TỜ TRÌNH Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004. Sở Tài chính trình Thường trực UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, như sau:
TẬP HUÁN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẤP MÃ SỐ MỨC ĐỘ 4 THEO THÔNG TƯ SỐ 185/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Thực hiện Thông tư số 185/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, ngày 10,11/5 Sở Tài chính tỉnh Sơn La và UBND huyện Mộc Châu tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai hướng dẫn đăng ký mã số qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho kế toán các xã, thị trấn, đơn vị trên địa bàn huyện huyện Mộc Châu.