V/v công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
Công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
Triển khai đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý ngân sách 8.0 (QLNS 8.0) và phần mềm đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách (ĐVQHNS) tại thành phố Đà Nẵng
Từ ngày 26/3 đến 29/3/2018, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính) đã tổ chức lớp tập huấn sử dụng chương trình Quản lý ngân sách 8.0 (QLNS 8.0) và đăng ký mã số Đơn vị quan hệ ngân sách (ĐVQHNS) cho hơn 30 Sở Tài chính các tỉnh, thành trên cả nước tại Khách sạn Công đoàn, 02 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng.
Một số quy định chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau
Luật ngân sách số 83/2015/QH13 (NSNN năm 2015), quy định chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau, gồm:
Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó:
Hướng dẫn thực hiện nghị quyết
Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán,quản lý, dử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí
Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 của HĐND tỉnh Sơn La
Keywords: Soi Keo Bong Da Soi Keo Bong Da, W88