Một số quy định chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau
Luật ngân sách số 83/2015/QH13 (NSNN năm 2015), quy định chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau, gồm:
Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó:
Hướng dẫn thực hiện nghị quyết
Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán,quản lý, dử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí
Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 của HĐND tỉnh Sơn La
Dự toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định
Quyết toán ngân sách điạ phương năm 2016
Keywords: Lich thi dau World Cup 2018, vaobong