Những cải cách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Ngày 25/6/2015, Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 có hiệu lực từ năm ngân sách 2017. Sự ra đời của Luật NSNN năm 2015 cũng như một số văn bản quy phạm pháp luật khác đòi hỏi yêu cầu ra soát, thay đổi đồng bộ của các văn bản hướng dẫn dưới Luật, trong đó có quy định về mục lục NSNN.
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2017/TT-BTC​ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2017. Nội dung, quy trình và thời gian lập dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2018-2020 được thực hiện theo quy định của Luật NSNN năm 2015 và hướng dẫn tại Thông tư này.
Một số nội dung mới trong Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn
Để phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, và nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn, ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 344/2016/TT-BTC Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn (dưới đây viết tắt là TT 344).
Quy trình lập Quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã, thị trấn kể từ năm ngân sách 2017
Quy trình lập Quyết toán ngân sách nhà nước và các mẫu biểu áp dụng theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC. Áp dụng kể từ năm ngân sách 2017.
Quy định xét duyệt,thẩm định thông báo và tổng hợp quyết toán năm
Quy định xét duyệt,thẩm định thông báo và tổng hợp quyết toán năm
Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
V/v công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
Công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
Triển khai đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý ngân sách 8.0 (QLNS 8.0) và phần mềm đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách (ĐVQHNS) tại thành phố Đà Nẵng
Từ ngày 26/3 đến 29/3/2018, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính) đã tổ chức lớp tập huấn sử dụng chương trình Quản lý ngân sách 8.0 (QLNS 8.0) và đăng ký mã số Đơn vị quan hệ ngân sách (ĐVQHNS) cho hơn 30 Sở Tài chính các tỉnh, thành trên cả nước tại Khách sạn Công đoàn, 02 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng.
Một số quy định chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau
Luật ngân sách số 83/2015/QH13 (NSNN năm 2015), quy định chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau, gồm: