Quy trình hỗ trợ của Viettel dành cho các kênh truyền PTC

Kính gửi các anh/chị! Để cho việc hỗ trợ các kênh truyền PTC được dễ dàng và nhanh chóng. Cán bộ quản trị mạng HTTT và Viettel Trung Ương đã phối hợp đưa ra quy trình hỗ trợ của Viettel về các kênh truyền này. Kính đề nghị các anh/chị đọc kỹ file đính kèm để việc phối hợp hỗ trợ giữa cán bộ STC và Viettel được dễ dàng và nhanh chóng Cảm ơn Trân trọng./.

I. Mô tả

1. Phát sinh sự cố.
 Khi có sự cố phát sinh, cán bộ kỹ thuật của Phòng Tài chính Kế hoạch xác định nguyên nhân sự cố, nếu sự cố do kênh truyền của Viettel chuyển sang bước I.2: Thông báo sự cố cho Viettel.
2. Thông báo sự cố cho Viettel
Cán bộ kỹ thuật của Phòng Tài chính Kế hoạch gọi điện thông báo sự cố cho các số điện thoại sau:
Nếu Phòng Tài chính thuộc địa bàn Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh: 625 00 119
Nếu Phòng Tài chính thuộc địa bàn các tỉnh còn lại: 625 0 119
3. Quá hạn phản hồi xử lý sự cố:
Nếu quá 04 giờ chưa có thông tin phản hồi từ phía Viettel về tình trạng xử lý sự cố, có thể thông báo cho cán bộ quản lý khách hàng:
     + Đầu mối liên hệ: Nguyễn Quang Hưng
     + Số điện thoại: 098 269 3434      Fax: (04) 62880005
     + Email: hungnq6@viettel.com.vn
Nếu quá 06 giờ chưa có thông tin phản hồi từ phía Viettel về tình trạng xử lý sự cố, có thể thông báo cho GĐ Trung tâm Khách hàng doanh nghiệp – Công ty Viễn thông Viettel.
     + Đầu mối liên hệ: Nguyễn Anh Tuấn
     + Số Điện thoại: 0983 123 468
     + Email: tuannguyen@viettel.com.vn
4. Phân tích sự cố
Cán bộ kỹ thuật của Phòng Tài chính quận huyện phối hợp với cán bộ kỹ thuật bên Viettel để tìm nguyên nhân về sự cố.
     + Nếu sự cố thuộc trách nhiệm của Phòng Tài chính quận huyện thì phía Phòng Tài chính quận huyện sẽ khắc phục sự cố và chuyển sang bước II.7.
     + Nếu sự cố thuộc trách nhiệm Viettel phải khắc phục thì chuyển sang bước II.5.
 Sau 04 giờ (Thời gian để bên Viettel tìm nguyên nhân sự cố) kể từ khi bên Viettel nhận được thông báo sự cố thì bên Viettel sẽ có trách nhiệm thông báo lại cho bên Phòng Tài chính quận huyện biết nguyên nhân sự cố và thời gian để khắc phục sự cố này.
5. Điều hành, phối hợp xử lý sự cố
 Viettel triển khai các biện pháp để khắc phục sự cố trừ các trường hợp thiên tai bất khả kháng.
6. Kiểm tra, xác nhận tình trạng xử lý sự cố:
- Khi khắc phục xong sự cố bên Viettel Thông báo lại cho bên Phòng Tài chính quận huyện về tình trạng sự cố đã được khắc phục. Phía Phòng Tài chính quận huyện kiểm tra lại và xác nhận tình trạng về sự cố.
 + Nếu sự cố đã được khắc phục, Phòng Tài chính quận huyện xác nhận và chuyển sang bước II.7
 + Nếu sự cố chưa khắc phục xong Phòng Tài chính quận huyện xác nhận và chuyển lại bước II.4
7. Kết thúc/Lưu hồ sơ:
Hai bên đóng sự cố và kết thúc sự cố.
 
Trên đây là một số nội dung phối hợp xử lý sự cố cho các kênh truyền thuộc phạm vi hợp đồng số 59/8/2009/HĐKT/THTK-VIETTEL giữa Viettel và Cục Tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính.