Cơ cấu tổ chức

I. Lãnh đạo Sở
 

         1. Giám đốc:  Lê Hồng Chương
         2. Phó giám đốc: Nguyễn Văn Bẩy

         3 . Phó giám đốc: Nguyễn Tuấn Anh

        

 
II. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương
 
1. Văn phòng Sở
2. Thanh tra Sở
3. Phòng Quản lý Ngân sách

 

Keywords: cho thuê âm thanh, Soi Keo Bong Da