Lãnh đạo sở Tài chính

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH 

STT

PHÒNG

HỌ VÀ TÊN

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

 Giám đốc

 Lê Hồng Chương

0223.852.210

0913.252.285

2

 Phó giám đốc

 Nguyễn Tuấn Anh  0223.854.927 0984.738.989
3  Phó giám đốc  Nguyễn Văn Bẩy 0223.858.358 0982.32 5.959