Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Sơn la

Sun, 12/23/2012 - 00:21

Trung tâm có chức năng giúp Sở Tài chính thực hiện dịch vụ tài chính công; quản lý và mua sắm tài sản công tại địa phương.

Một số chức năng chủ yếu của Trung tâm:

1. Theo dõi, thực hiện dịch vụ, quản lý và mua tài sản công: Tiếp nhận, tổ chức mua tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại địa phương theo đúng chế độ quy định và pháp luật hiện hành, bao gồm:

a) Tổ chức mua sắm tài sản, trang bị thiết bị cho các đơn vị hành chính sự nghiệp của tỉnh (phần tài sản phân cấp cho Sở Tài chính mua ).

b) Quản lý các quỹ chống kinh doanh trái pháp luật, chống buôn lậu, hàng giả của tỉnh theo qui định của pháp luật;

c) Tổ chức tiếp nhận và quản lý tài sản của Nhà nước trước khi đưa ra bán đấu giá theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Tài sản thanh lý, tài sản không cần dùng của các đơn vị hành chính sự nghiệp trong tỉnh ( phần tài sản phân cấp cho Sở Tài chính );

- Tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước do tỉnh quản lý (phần tài sản phân cấp cho Sở Tài chính );

- Tài sản viện trợ quốc tế khi kết thúc dự án và tài sản viện trợ quốc tế khác (quà biếu, tặng …);

- Tài sản tồn đọng trong kho ngoại quan, cảng biển, cảng hàng không, bưu điện … được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định cho bán;

- Các loại tài sản Nhà nước khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định bán;

- Quản lý tài sản là cổ vật trên địa bàn tỉnh Sơn La theo qui định của pháp luật;

- Tham mưu, theo dõi các hợp đồng chuyển giao tài sản Nhà nước bán đấu giá.

2. Hợp đồng dịch vụ với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện việc mua tài sản.

3. Thực hiện việc tư vấn, dịch vụ về mua sắm tài sản Nhà nước và các dịch vụ liên quan đến quản lý tài sản Nhà nước và bất động sản theo quy định của pháp luật.

4. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí và tài sản được giao. Thực hiện các quy định của Nhà nước về mua tài sản. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp các hoạt động tài chính của trung tâm.